Algemeen

 

Onder cursusleidster wordt Mirjam Vos verstaan. Onder cursist wordt diegene die deelneemt verstaan.

 

Inschrijving

 

Inschrijving kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op de website. Door zich in te schrijven verklaart de cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en gaat hiermee akkoord. Na inschrijving ontvangt de cursist van de cursusleidster een bevestigingsbrief per email.

 

Betaling

 

In de bevestigingsbrief wordt de cursist op de hoogte gebracht van de wijze van betalen. Wanneer de betaling ontvangen is krijgt de cursist van de cursusleidster een bewijs van betaling. Cursisten kunnen deze indienen bij hun ziektekostenverzekeraar teneinde vergoeding aan te vragen.

 

Afspraak verzetten

 

Een persoonlijke afspraak kan per mail of telefoon tot 24 uur vooraf kosteloos verzet worden. Bij niet tijdig doorgeven ben ik helaas genoodzaakt de kosten in rekening te brengen en kan de les niet meer ingehaald worden.

 

Annulering door de cursist

 

Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient deze de cursusleidster hiervan direct op de hoogte te stellen. Annuleren dient ook schriftelijk te gebeuren. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of een andere locatie. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt het betaalde cursusgeld geretourneerd minus €20,- administratiekosten. Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld + administratiekosten verschuldigd. Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld inclusief administratiekosten verschuldigd.

 

Annulering door cursusleidster

 

De cursusleidster behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren dan wel in te korten bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld, inclusief de € 20,- administratiekosten, zal worden geretourneerd naar evenredigheid van het aantal gevolgde cursusuren. De cursusleidster zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen.

 

Vertrouwelijkheid

 

De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

 

Aansprakelijkheid

 

Deelname aan de cursus is voor eigen risico. De cursusleidster is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de cursus of de annulering van de cursus, tenzij aan van cursusleidster opzet of grove schuld kan worden verweten. Indien de cursusleidster op enig moment ondanks het voorgaande wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de cursus waarvoor men zich heeft ingeschreven.

 

Indirecte schade wordt niet vergoed. De cursusleidster is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is.

 

Klachten

 

Een cursist kan schriftelijk een klacht indienen bij de cursusleidster.